Articles in Hebrew

מאיר, עירית (2005). זכר ונקבה במספר: המין הדקדוקי בשמות המספר כמערכת פגיעה. בלשנות עברית, 55, 31-42.

מאיר, עירית (2005). איחוי תיאורים שוני קטגוריה. העברית ואחיותיה, 4, 223-238.

מאיר, עירית (2007). הזכות לשפת-אם. דיבור ושמיעה, 28, 2006-2007, 33-46.

זיו, מרגלית, עירית מאיר ולוסי מלכי (2007). תיאורית ה – mind בקרב ילדים עם לקות בשמיעה – מהלך התפתחותה והצעה לשיתוף הורים בתוכנית התערבות לקידומה בגיל הרך. דיבור ושמיעה, 28, 2006-2007, 102-118.

מאיר, עירית (2009). ריבוי מילים דו-בסיסיות. בלשנות עברית, 62-63, 57-76.

מאיר, עירית (2009). בעקבות “שמונה בעקבות אחד”: בחירות לשוניות בעריכה עצמית. העברית ואחיותיה, 8-9, 39-52.

מאיר, עירית, ג’ודי קפרסמיט, עדי יצחקי ועטר כץ (2012). הבעת הטמפוראליות בנאראטיבים של ילדים חירשים לעומת עמיתיהם השומעים. דיבור ושמיעה, 31, 1-20

מאיר, עירית ועידית דורון (2013). מצורן נטייה לרכיב תחבירי: השינוי הלשוני של תוית היידוע בעברית בת ימינו. לשוננו, 75, 317- 358.

מאיר, עירית ושרה לנסמן (2014). אוצר מילים כראי לתרבות: שפת הסימנים של יהודי גרדאיה. בתוך: משה בר-אשר ועירית מאיר (עורכים). נטעי אילן: מחקרים בלשון העברית ובאחיותיה מוגשים לאילן אלדר. ירושלים: כרמל

מאיר, עירית (2014). התשומה הלשונית של ילדים עם ליקוי שמיעה בישראל. בתוך: טובה מוסט ודליה רינגולד-פרימרמן (עורכות). שיקום וחינוך ילדים ומתבגרים כבדי שמיעה וחרשים: היבטים תאורטיים ויישומיים, הוצאת הספרים של מכון מופ”ת, 139-183.

מאיר, ע’, ו’ סנדלר, י’ זיו בן-זאב, ש’ לנסמן ומ’ סרסור (2016). כיצד מתפתח אוצר מילים בשפה חדשה? תובנות ממחקר של שפות סימנים של קהילות כפר בישראל. עיונים בשפה וחברה, 8 (1-2), עמ’ 11-43.